ورود به سیستم

ISC

http://conf.isc.gov.ir/irurban

 

پوستر

حوزه های تحت پوشش کنگره

 

حوزه امور اقتصادی و گردشگری

حوزه حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات

ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری

استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

حوزه شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری

حوزه فرهنگی ـ اجتماعی و ورزش

حوزه بهداشت و سلامت

حوزه بحران آب در شهرسازی

حوزه های هنر در شهرسازی

حوزه آینده پژوهی

حوزه بحران ریزگردها

ساختار سازمانی

رئیس شورای سیاستگذاری کنگره؛ دکتر ابوالفضل مشکینی استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران و رئیس انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

دبیر علمی  کنگره؛ دکتر حسین حاتمی نژاد استاد و هیئت علمی دانشگاه تهران

 مسئول کمیته داوری کنگره؛ آقای کامران رضایی جعفری هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

 دبیر کنگره ؛ آقای صادق صیدبیگی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

مسئول کمیته اجرایی کنگره ؛ آقای سجاد جلیلیان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

عضو شورای سیاستگذاری کنگره دکتر مهدی عباس طاهر - مشاور استراتژیک و مدرس دانشگاه تهران

عضو شورای سیاستگذاری کنگره دکتر آزاده عسگري مدرس دانشگاه شریف

عضو شورای سیاستگذاری کنگره ؛ دکتر احمد   پوراحمد هیئت علمی دانشگاه تهران

عضو شورای سیاستگذاری کنگره دکتر کرامت   الله زیاری  هیئت علمی دانشگاه تهران

عضو شورای سیاستگذاری کنگره دکتر محسن کلانتری هیئت علمی دانشگاه زنجان

عضو شورای سیاستگذاری کنگره خانم دکتر جمیله توکلی نیا هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

عضو شورای سیاستگذاری کنگره دکتر تاج الدین کرمی  هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران

عضو شورای سیاستگذاری کنگره دکتر علی موحد هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران

عضو شورای سیاستگذاری کنگره دکتر محمد تقی رهنمایی هیئت علمی دانشگاه تهران

عضو شورای سیاستگذاری کنگره دکتر رحیم سرور هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 عضو شورای سیاستگذاری کنگره دکتر ناصر اقبالی هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز

عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ دکتر سعید گیوه چی؛ استادیار و هیئت علمی دانشگاه تهران

عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ دکتر محمدرضا رضوانی،دانشیار و هیئت علمی دانشگاه تهران

عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ دکتر محمد علی فیروزی هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ دکتر حسن حکمت نیا هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد

 عضو شورای سیاستگذاری ؛ دکتر حسین مجتبی زاده خانقاهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ دکتر سعید ملکی هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ دکتر فرزانه ساسان پور هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران

عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ دکتر اسماعیل علی اکبری عضوهیئت علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و عضو قطب علمی و توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشگاه شهید بهشتی

 عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ دکتر تورج فرهادی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

عضو شورای سیاست گذاریی؛ ریاست کمیته برنامه ریزی، دکتر شیوا صادقی پور-دبیر طرح وتوسعه بنیاد امید ایرانیان
عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ مهندس مژگان جلیلیان معاون مرکز مدیریت راه های کشور

عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ مهندس منصور روشناسی معاونت اجرایی شورا عالی استان های کشور

عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ دکترلیلا صاعدی ریئس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد تهران شرق

عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ دکتر محمدحسین صمدی مدرس دانشگاه پیام نور کردستان

 عضو شورای سیاستگذاری کنگره؛ مهندس علیرضا کریمی دانشگاه پیام نور ورامین

 دکتر اسماعیل دویران  عضو شورای شهر زنجان و هییت علمی دانشگاه فرهنگیان

  دکتر فریده اسدیان هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 دکتر مرجانه خراط صادقی ، مدیر گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دکترمحمد رضا رسولی ؛ هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه تهران

دکتر مهرداد حاجيان زيدى؛ مدرس دانشگاه تهران،دانشكده هنرهاى زيبا

دکتر راضبه فدرجانی ، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق

دکتر محمدعلی فیض پور؛ عضو هیأت علمی دانشگاه یزد،

دکتر سید یعقوب ذوالفقاری فر؛ دانشگاه فیلادلفیا آمریکا

دکتر سرفراز هاشم خانی زلفانی؛ دانشگاه  صنعتی امیرکبیر،

دکتر سعید امان پور؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمد رضا سوداگر؛ عضو هیئت علمی گروه هنر دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سعید ملکی؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر ناهید سجادیان؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مسعود صفایی پور؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

مهندس علی شجاعیان؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مرتضی نعمتی؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مصطفی محمدی ده چشمه؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مجید گودرزی؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهوا ز

دکتر سهراب قادری؛ هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر زهرا سلطانی؛  هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عباس ملک حسینی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

دکتر مجید شمس هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

دکتر مصطفی علی بیگی استاد و مشاور دانشگاه بی هارات هند

دکتر آزیتا رجبی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 
دکترمختار جلیلیان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر احمد محمدی؛  هیئت علمی دانشگاه کردستان

دکتر خالد احمد زاده؛ هیئت علمی دانشگاه کردستان

دکتر بختیار جواهری؛ هیئت علمی دانشگاه کردستان

دکتر فاتح حبیبی؛ هیئت علمی دانشگاه کردستان

دکتر سامان قادری؛ هیئت علمی دانشگاه کردستان

دکتر علی فقه مجیدی؛ هیئت علمی دانشگاه کردستان

دکتر اسکندر مرادی؛ هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان

دکتر نادر پروین؛ هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان

دکتر محمدرضا کرمی؛ هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان

دکتر فرزاد ویسی؛ هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان

دکتر هادی نیری؛ استاد و هیئت علمی دانشگاه کردستان

دکتر پیمان کریمی سلطانی؛ مدرس دانشگاه پیام نور کردستان

دکتر اقبال وحدانی؛ مدرس دانشگاه پیام نور کردستان

مهندس سید صهیب شایان؛ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان    

سرکارخانم مرجان موسوی زاده؛ دانشگاه پیام نورکرمان مدیرعامل موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع

دکتر یعقوب پیوسته گر؛ دکتری شهرسازی و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

دکتر علی اکبر حیدری؛ دکتری معماری و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

دبیر کمیته حامیان علمی؛ خانم زینب فیضی مقدم از دانشگاه کردستان

دکتر هوشمند علیزاده؛ هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

 دکتر کیومرث حبیبی؛ هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

 دکتر الهام پورمهابادیان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 دکتر یوسف درویشی؛ استادیار برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور و عضو شورای پژوهشی ناجا

 دکتر عیسی پیری؛ استادیار برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

 دکتر سعید ضرغامی -دانشگاه شهید بهشتی تهران

 احسان علی پوری؛پژوهشگرپژوهشگاه آماد، فناوری دفاعی و پدافند غیر عامل، دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر محمد فرجی دارابخانی استادیار داشگاه پیام نور ایلام


پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh