برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

گردشگری پایدار شهرستان شوش
برنامه ریزی گردشگری شهرستان شوش
توسعه پایدار با برنامه ریزی گردشگری
برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار
شناسایی پتانسیل گردشگری شهرستان شوش
بررسی موانع توسعه گردشگری شهرستان شوش
ارائه راهکار‌های مناسب برای توسعه گردشگری در شهرستان شوش
پایان نامه توسعه پایدار گردشگری

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار

(شهرستان شوش)

 

 

 

چکیده

   صنعت گردشگری از دیر باز  مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت ودر ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند.  شهرستان شوش با دارا بودن توان های توریستی می تواندشرایط مناسب تری جذب گردشگران داخلی وخارجی داشته باشد. شناخت ومعرفی جاذبه های گردشگری شهرستان شوش وپی بردن به امکانات وتنگناها به منظورآینده نگری و برنامه ریزی مناسب از اهداف این پژوهش می باشد. روش تحقیق، تركیبی از روش های اسنادی و كتابخانه‌ای ، توصیفی، تحلیلی، علی و مطالعات میدانی است. جامعه آماری، مكان های جاذب توریستی شهرستان شوش بوده و روش نمونه برداری به شیوه تصادفی است كه برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است همچنین در این  تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به تعیین عامل های مهم در توسعه گردشگری شهرستان شوش پرداخته ایم:.و در تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و EXCEL و ARCGIS استفاده شده است.

 

یافته‌های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است كه تدوین راهبردهای توسعه گردشگری و برنامه‌ریزی و جاذبه های  شهرستان شوش نیازمند آگاهی، از قابلیت‌های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی این شهر است. تا به این وسیله زمینه‌های جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم نمود. این شهر علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، به علت کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات،  با مشكل مواجه است با این حال وجود زمینه‌های اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری زیر بنایی مهم‌ترین فرصت‌ها و وجود آثار تاریخی، و برخورداری از جذابیت‌های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسئولین، سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه توریسم از مهم‌ترین رهیافت ها به منظور توسعه گردشگری این شهرستان تلقی می‌گردند.

 

 

 

واژگان كلیدی:

توریسم

اکوتوریسم

جاذبه ها

شهرستان شوش

 

 

 

 

مقدمه

توسعه پایدار گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راهبردها در برنامه ریزی توسعه است. توسعه پایدار شرط اساسی تأمین زندگی امن و پایدار است که به منظور به حداقل رساندن اتلاف منابع، تخریب محیط، و بی ثباتی اجتماعی تلاش می کند این مفهوم بهدنبال حل مشکلات اساسی در خصوص عدالت، نیازهای اقتصادی جمعیت زاغه نشین و محدودیت های اجتماعی و تکنولوژی توان محیطی در رفع نیازهای نسل کنونی و آینده میباشد. توسعه پایدار، توسعهای است که نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی های نسل های آینده در بر طرف کردن نیازهای شان تأمین کند.

 

توسعه پایدار گردشگری نیازمند صبر، تلاش وتعهد دراز مدت است. صنعت گردشگری به ویژه اکوتوریسم فعالیتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است و در حال حاضر یکی از پر درآمدترین بخش های اقتصاد جهانی است. همچنین در سطح ملی، اقتصاددانان آنرا سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند که به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود. از این روبررسی جوانب توسعه پایدار این صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت دارد. توسعه پایدار گردشگری، یک جابجایی از رویکردهای سنتی اقتصاد نئوکلاسیک در زمینه توسعه گردشگری، به یک رویکرد کلی نگرتر را نشان می دهد که در آن نه تنها نیازهای بازار مورد توجه است، بلکه نیازهای جامعه و محیط زیست طبیعی نیز مورد توجه و تاکید قرار میگیرد.

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : كلیات تحقیق

1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن 1

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق 3

1-3- پیشینة تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 4

1-5- فرضیه‌ها وسوال 5

1- 6- واژگان كلیدی 5

1-7- روش تحقیق و مراحل آن 6

1- 7-1- روش گرد آوری اطلاعات 6

1- 7- 2- جامعه آماری 6

1- 7-3- روش نمونه برداری 6

1- 7-4- ابزار تجزیه وتحلیل 6

1- 7-5- نمونه گیری 6

1- 7-5-1- حجم نمونه 6

1- 8- كاربرد نتایج تحقیق 7

1- 9- محدودیت‌های تحقیق 7

 

فصل دوم : اصول و مبانی گردشگری

2-1- واژه شناسی توریسم 9

2-2- مفهوم توریسم 10

2-3-تعریف جهانگردی 10

2-4- مهم ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری 11

2-4-1- جهانی شدن 11

2-4-2- فرهنگ پذیری 12

2-4-3- نوسازی 12

2-4-4- سلسله مراتب نیازها وتوریسم 12

2-4-5-  انگیزش 13

2-4-6- نظریه عطایای الهی 13

2-4-7- نظریه هزینه نسبی 13

2-4-8- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی 13

2-4-9- نظریه شرایط تقاضا 13   2-5-  اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری 17

2-6-  انواع گردشگری 18

2-6-1-توریسم معمولی 18

2-6-2-توریسم بر مبنای طبیعت 19

2-6-3- توریسم ماجراجویانه 19

2-6-4-توریسم محصور 19

2- 6- 5- توریسم سلامتی 19

2- 6-6- توریسم مصرفی 19

2- 6-7- اكوتوریسم 20

2-6-8- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان 20

2-6-9- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان 20

2-6-10- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان 20

2-6-11- توریسم تفریحی 21

2-6-12-توریسم شهری 21

2-6-13- توریسم طبیعت گرا 22

 2-7- اهداف گردشگران 23

2-8- شهر و توریسم 23

2-9-  ویژگی‌های بارز صنعت توریسم 24

2-10- برنامه 24

2-10-1- پیشینه برنامه ریزی 24

2- 10- 2- تعریف برنامه ریزی 25

2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم 26

2-11- توریسم پایدار 27

2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار 27

2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار 28

2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار 29

2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار 31

2- 11-5- اصول توریسم پایدار 31

2-11-5 -1 -مشارکت 31

2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها 32

2-11-5-3 –  اشتغال برای افراد محلی 32

2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی 32

2-11-5-5 – پایداری منابع 32

2-11-5-6 – هماهنگی در هدف‌ها 32

2-11-5-7 – همکاری 33

2-11-5-8 – ظرفیت پذیرش 33

2-11-5-9 – نظارت و ارزشیابی 33

2-11-5-10 -پاسخگویی 34

2-11-5-11- آموزش 34

2-11-5-12- حفظ هویت 34

2- 11- 6 – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری 34

2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال 36

2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم 39

2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی 41

2-15- آینده صنعت توریسم       45

2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان 48

 

فصل سوم : روش‌های برنامه ریزی گردشگری    

 مقدمه 50

3- 1- ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری 51

3- 2- برنامه ریزی توریسم 52

3- 3- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری 55

3- 4- فرایند برنامه ریزی گردشگری 57

3- 4-1- تعیین اهداف 58

3- 4-2- تجزیه و تحلیل 60

3- 4-3- تدوین سیاست و برنامه 60

3- 4-4- تدوین رهنمود‌های سازمانی 61

3- 4-5- اجرا و نظارت 61

3- 4-6- تدوین سیاست توسعه توریسم 61

 

فصل چهارم : ویژگی‌های طبیعی و انسانی شهرستان شوش

4-1- ویژگی‌های جغرافیایی شهرستان شوش 64

4-1-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان شوش 64

4-1-2-  ناهمواری 65

4-1-3-  آب وهوا 67

4-1-4-  بارندگی 68

4-1-5- درجه حرارت 68

4-1-6- روز‌های یخبندان 69

4-1-7- تبخیر 69

4-1-8- رطوبت نسبی 70

4-1-9-  زمین شناسی شهرستان شوش 70

4-1-10-  خاک 70

4-1-11- پوشش گیاهی شهرستان شوش 71

4-1-12- منابع آب 73

4-2- ویژگی‌های انسانی شهرستان شوش 73

4-2-1- خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش 73

4-2-2- ترکیب جنسی جمعیت 77

4-2-3- ترکیب سنی جمعیت 78

4-2-4- وضع فعالیت 78

4- 2-5- ا قتصاد شهرستان شوش   78

 

فصل پنجم: معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان

  مقدمه 80

5- 1- جاذبه‌های طبیعی شهرستان 80

5- 1-1- آب وهوا 80

5- 1-2- رودخانه‌ها 81

5- 1-2-1- رودخانه کرخه 82

5- 1-2- 2- رودخانه دز   82

5 – 1-2-3- رودخانه شاوور   83

5- 1- 3 –  مناطق حفاظت شده وپناهگاه‌های‌های حیات  وحش 83

5- 1- 4- تالاب بامدژ 86

5- 2- جاذبه‌های تاریخی شهرستان 87

5- 2-1- پیشینه تاریخی شهر شوش 87

5- 2-2- قلعه شوش 88

5- 2-3- زیگورات چغازنبیل 88

5- 2-4- کاخ آپادانا 90

5- 2-5- آکروپل 90

5- 2-6- شهر صنعت گران (شهرپیشه وران ) 91

5- 2-7- شهرشاهی 91

5- 2-8- کاخ شائور( کاخ اردشیر) 92

5- 2-9- محوطه باستانی هفت تپه 92

5- 2-10- موزه‌ها 93

5- 3 – جاذبه‌های مذهبی 94

5- 3-1- آرامگاه دانیال نبی (ع) 94 

5- 3-2- آیین تعزیه خوانی 96

5- 3-3- بقعه عبدالله بن علی ( دعبل خزاعی) 96

5- 4- جاذبه‌های دفاع مقدس 97

5- 4-1- یادمان شهدای فتح المبین   97

5- 4-2-منطقه فکه 97

5- 5- گردشگری روستایی، کشاورزی 97

5- 6- گردشگری عشایری 97

5- 7- امکانات اقامتی 100

 

فصل ششم :‌ بررسی و تحلیل داده‌ها

مقدمه 103

6-1- بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق 104

6-1-1- جنس پاسخگویان 104

6-1-2- سن پاسخ گویان 105

6-1-3- میزان تحصیلات پاسخگویان 106

6-1-4- سطح درآمد پاسخگویان 107

6-1-5- محل اقامت گردشگران 108

6-1-6- مدت اقامت در منطقه 109

6-1-7- هزینه سفر 110

6-1-8- هدف از بازدید منطقه 111

6-1-9- مهم ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها 112

6-1-10- مهم ترین مانع توسعه گردشگری در منطقه 113

6-1-11- امکانات خدماتی ورفاهی   114

 6-1- 12- امکانات بهداشتی وزیربنایی 115

6-1- 13- نقش تبلیغات درتوسعه گردشگری 116

6-1- 14- نقش معرفی جاذبه ها درتوسعه گردشگری 117

6- 1-15- رضایت کلی گردشگران از سفر به شهرستان شوش 118

6- 2- بررسی رابطه توسعه گردشگری دربهبود وتوسعه شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرستان شوش 119

6- 3-بررسی رابطه برنامه ریزی مناسب درزمینه گردشگری دربهبود شرایط اقتصادی واجتماعی   120

 6- 4-  روش تجزیه وتحلیل SWOT 121

6- 4-1-بررسی اثرات بهسازی و نوسازی با استفاده از ماتریس SWOT 122

6- 4-2- عوامل داخلی موثر برگردشگری در شهرستان شوش 123

6-4-3 -عوامل خارجی موثر بر گردشگری درشهرستان شوش 123

6-4-4-تحلیل نقاط قوت ،ضعف، فرصت وتهدید ها 126

فصل هفتم : نتیجه‌گیری، بررسی فرضیه‌ها و پیشنهادات

7-1- نتیجه‌گیری 132

7-2- بررسی فرضیه های تحقیق 133

7-2-1- فرضیه اول 134

7-2-2- فرضیه دوم 134

7-3- ارائه پیشنهادات 135

منابع ومأخذ 141

 

فهرست شكل ‌ها

شکل2 -1  تعداد گردشگران ورودی به بازارهای گردشگری در سال 2009 49

شكل 4-1 موقعیت شهرستان شوش در استان و كشور 65

شكل 4-2 نقشه ناهمواری های شهرستان شوش 66

شكل 4-3 نقشه آب و هوای  شهرستان شوش 67

شكل 4-4 نقشه وضعیت بارندگی شهرستان شوش 68

شكل 4-5 نقشه وضعیت دما شهرستان شوش 69

شكل 6-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس جنس 104

شکل 6-2: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سن 105

شکل 6-3: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات 106

شکل 6-4:  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان درآمد 107

شکل 6-5:  توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت 108

شکل 6-6: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت 109

شکل 6-7: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هزینه سفر 110

شکل 6-8:  توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هدف بازدی 111

شکل 6-9:توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها 112

شکل 6-10: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم ترین مانع توسعه گردشگری در منطقه 113

شکل 6-11: وضعیت امکانات و خدمات رفاهی از نظر گردشگران 114

شکل 6-12: وضعیت امکانات بهداشتی و زیر بنایی از نظر گردشگران 115

شکل 6-13: نقش تبلیغات در جذب گردشگر 116

شکل 6-14: نقش معرفی جاذبه‌ها در توسعه گردشگری 117

شکل 6-15: رضایت کلی گردشگران از مکان‌های گردشگری شهرستان شوش 118

شکل شماره 6-16:امتیاز بندی فرصت‌ها،قوت‌ها،ضعف‌ها،تهدیدها 131

 

 

فهرست جدول ‌ها

جدول 2-1 اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری 18

جدول 2-2  ضریب فزاینده اشتغال(به مقدار تقریبی میلیون نفر) 39

جدول 2-3 پیش بینی ودرصد نرخ گردشگری بین سال‌های 1995 – 2020 به میلیون نفر را نشان می‌دهد 46

جدول 2-4 ده کشوری که بیشترین تعداد گردشگر را جذب نموده اند(تعداد گردشگربین المللی وارده برحسب میلیون نفر) 47

جدول 2-5  درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان (برحسب میلیارد دلار آمریکا) 49

جدول 3 -1   سیستم گردشگری 54

جدول  4-1  جمعیت شهری شهرستان شوش 1385 74

جدول  4-2 جمعیت روستایی شهرستان شوش 1385 75

جدول 4-3  جمعیت شهرشوش را بر حسب جنس در طی سال‌های 1355 تا 1385 را نشان می‌دهد 76

جدول 4-4  جمعیت و خانوار شهرستان شوش بر حسب  تقسیمات کشوری 1375 77

جدول 4-5  جمعیت فعال و غیرفعال در سال 1385 78

جدول  5-1 آمار بازدید کنندگان از برخی محوطه‌های تاریخی و موزه‌های شهرستان شوش 94

جدول 5-2 آمار بازدید کنندگان خارجی از آستان دانیال نبی(ع) رادرفروردین 88 نشان می‌دهد 95

جدول 5-3  درصد وچگونگی استفاده ازقابلیت‌های گردشگری استان توسط گروه‌های مختلف گردشگری 

را نشان می‌دهد 100

جدول 5-4 شاخص‌های جمعیت مقیم ورودی جهانگردان به هتل 101

جدول 5-5   مشخصات رستوران‌های شهرستان شوش 102

جدول 6-1 توزیع فراوانی ودرصد پاسخگویان براساس جنس 104

جدول 6-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سن 105

جدول 6-3  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات 106

جدول شماره 6-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان درآمد 107

جدول شماره 6-5 توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت 108

جدول شماره 6-6 توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت 109

جدول شماره 6-7:  توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هزینه سفر 110

جدول شماره 6-8: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هدف بازدید 111

جدول شماره 6-9 توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم-ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها 112

جدول شماره 6-10توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم-ترین مانع توسعه گردشگری در 113

جدول شماره6-11: وضعیت امکانات و خدمات رفاهی از نظر گردشگران 114

جدولشماره 6-12: وضعیت امکانات بهداشتی و زیر بنایی از نظر گردشگران 115

جدول شماره 6-13: نقش تبلیغات در جذب جذب گردشگر 116

جدول شماره6-14: نقش معرفی جاذبه‌ها در توسعه گردشگری 117

جدول شماره6-15 : رضایت کلی گردشگران از مکان‌های گردشگری شهرستان شوش 118

جدول شماره 6-16: فراوانی و درصد  پاسخگویان 119

 جدول شماره 6- 17 آزمون کای اسکوئر 120

جدول شماره  6-18-ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون 121

جدول6-19-تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) 121

 جدول(6-20):نظام تجزیه و تحلیل SWOT 124

جدول( 6-21):نظام تجزیه و تحلیل SWOT 125

جدول شماره(6-22)ماتریسSWOT ( عوامل اصلی تأثیر گذار بر گردشگری شوش)بر اساس نظر کارشناسان 126

جدول شماره (6-23) رتبه بندی عوامل تأثیر گذار از نظر کارشناسان 128

جدول شماره (6-24) ماتریس SWOT امتیازبندی عوامل اصلی تأثیرگذار بر گردشگری شوش بر اساس 

نظر کارشناسان 130

 

 

 • کارآموزی و پروژه رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان شبکه های کامپیوتری

  کارآموزی و پروژه رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان شبکه های کامپیوتری شبکه بندی پروتکل های شبکه شبکه های کامپیوتری پیاده سازی شبکه در یک سازمان دانلود کارآموزی و پروژه رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان شبکه های…

 • پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی

  پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی فرآیند های انتخاب در الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی معرفی چند الگوریتم بهینه شده کلونی زنبورعسل در محیط پیوسته الگوریتم کلونی زنبورعسل…

 • پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد

  پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب تحقیق استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب مقاله…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی مبانی نظری سرمایه اجتماعی پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش…

 • سمینار بررسی و تشریح نظریه های یادگیری در انسان

  سمینار بررسی و تشریح نظریه های یادگیری در انسان یادگیری ماشین یادگیری در انسان نظریه های یادگیری مسایل یادگیری در انسان تاریخچه،نظریه ها و مسایل یادگیری در انسان دانلود سمینار نظریه های یادگیری در انسان دانلود سمینار کارشناسی ارشد کامپیوتر…

 • مقاله کارت امتیازی متوازن؛ سیستم جامع مدیریت و ارزیابی استراتژی

  مقاله کارت امتیازی متوازن؛ سیستم جامع مدیریت و ارزیابی استراتژی BSC ارزیابی متوازن Balanced Score Card مدل ارزیابی متوازن کارت امتیازی متوازن دانلود مقاله کارت امتیازی متوازن؛ سیستم جامع مدیریت و ارزیابی استراتژی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری…

 • تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان

  تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان رفتن به سایت اصلی نمونه ترجمه تاثیر سرمایه گذاری  فناوری اطلاعات  بر اثربخشی  و کیفیت بیمارستان منافع زیادی برای مدیران…

 • ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و تاثیر آنها بر عملكرد کارکنان

  ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و تاثیر آنها بر عملكرد کارکنان رضایت شغلی عملکرد کارکنان عوامل موثر رضایت شغلی ابعاد موثر بر عملکرد کارکنان ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و…

 • معرفی شهرستان فسا

  معرفی شهرستان فسا دانلود پایان نامه رشته گردشگری و توریسم دانلود پایان نامه گردشگری و توریسم معرفی شهرستان فسا جغرافیای توریست صنعت گردشگری دانلود پایان نامه معرفی شهرستان فسا دانلود پروژه معرفی شهرستان فسا رفتن به سایت اصلی دانلود پایان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی 3

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی 3 مبانی نظری اختلال اضطراب اجتماعی ادبیات نظری اختلال اضطراب اجتماعی چارچوب نظری اختلال اضطراب اجتماعی فصل دوم پایان نامه اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی…